kích thước xe nâng tay CBD15-170H

xe nâng heli càng hẹp