Động Cơ Mitsubishi S4S 35.3 kW

Động Cơ Mitsubishi S4S 35.3 kW