bảo hành xe nâng

Kiểm tra đảm bảo thiết bị trước khi vận chuyển giao cho khách hàng.