Bạc Đạn Nhào Dí Sau GE25ES

Bạc Đạn Nhào Dí Sau GE25ES