Vị trí lắp đặt vòng bi 33206

Vị trí lắp đặt vòng bi 33206