Kích thước bạc đạn 37A-9AA-2110

Kích thước bạc đạn 37A-9AA-2110