Kích thước Bạc Đạn Xích 780708K

Kích thước Bạc Đạn Xích 780708K