Kích Thước bạc đạn Z-30211

Kích Thước bạc đạn Z-30211