Kích thước Bạc Đạn Xích 23659-44842

Kích thước Bạc Đạn Xích 23659-44842