kích thước bạc đạn 180707k

Kích thước bi càng 22578-22401