không phun nước vào các bộ phận điện trong khi rửa xe

không phun nước vào các bộ phận điện trong khi rửa xe